Rond Stockholm - marcelburgerphoto

Het water ruist over de meterhoge waterval, terwijl even verderop het eerste vlot verschijnt – een wonder dat het blijft drijven. Vol leedvermaak kijken de Uppsalabos (inwoners uit Uppsala) toe hoe gierende studenten van het drijvend object afrollen.

Zwedens meest bekende historische Vikingnederzetting, de grootste kathedraal van Scandinavië, de noordoevers van het derde meer van het land, de oudste post-Vikingstad, de vierde stad, de geweldige archipel, de mooiste ijzerertsdorpjes en niet te vergeten: ‘s lands grootste luchthaven. De regio ten noorden van Stockholm is vol superlatieven.

De naam van het land van de mannen uit het zuiden – Södermanland – geeft aan hoe nauw de regio ten zuiden van de hoofdstad met Stockholm is verbonden. Immers, vanuit Linköping, Göteborg, Malmö en Karlskrona is Nyköping – de belangrijkste stad in de streek met vliegveld Skavsta (NYO) – ver naar het noorden.


Ontdekken

Pages

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In